Inköp

För att minska företagets miljöpåverkan så uppdateras fordons-och maskinparken löpande beroende på vad ekonomin tillåter. Våra transportfordon är Euro 6 klassade och vår maskinpark håller hög miljöstandard. Vi köper alltid miljöbensin samt ACP diesel för att på det sättet minska företagets fossila utsläpp.

Produktion / Tjänsteutövning

Våra transporter till och från våra arbetsplatser  är en stor del av våra utsläpp. För att minska vår påverkan så genomför vi kurser i ECO-driving samt har elektronisk körjournal för att kunna styra våra medarbetar till “rätt” arbetsplats. Väl på plats så använder vi våra maskiner som har en förutbestämd underhållsplan som genomförs av egen teknisk kompetens. Detta för att våra bränsleförbrukning blir så låg som möjligt.

Användning av vår produkt / tjänst

För att förhindra “onödig” extra klippning så klipper vi gräset så optimal som möjlig utan att gräsmattan “bränner” sig. Det som kan ställa till det innan vi klipper är utsparkade stenar som förstör klippblad vilket medför onödiga transporter och inköp, För att förhindra detta så utförs en enklare okulärbesiktning av utförare på plats.

Avfall

Allt avfall som blir följden av vår produktion tas om hand och återvinns på olika sätt. Vi flisar omhändertaget buskage (i största möjliga mån) och gör till täck bark. Vi komposterar och får fram egen jord (i största möjliga mån) som vi använder i vår produktion. Vi sorterar vårt avfall i enligt lagkrav.

  • Vi investerar årligen i nya maskiner med senaste tekniken gällande miljömotorer.
  • Vi försöker övergå mer till elmaskiner varefter utvecklingen går framåt och klarar effektivitetsbehoven. Det finns många elverktyg idag med det är inte så många som klara professionellt kontinuerligt bruk.
  • Vi använder alkolås i samtliga fordon.